Wij richten de Lindelaan in Twello opnieuw in. Dat is nodig omdat het riool vervangen moet worden en de kwaliteit van de weg matig tot slecht is. Ook leggen wij een apart hemelwaterriool aan. Voor de herinrichting van de straat maken wij een plan. Dat doen wij op basis van onze gemeentelijke uitgangspunten en de inbreng uit de omgeving. 

Uitgangspunten

Onze doelstelling is om te komen tot een prettige, veilige, fraaie en goed te beheren weginrichting. Wij hanteren daarbij een aantal uitgangspunten voor het ontwerp van de straat, namelijk:

 • het vervangen van het asfalt door klinkerverharding;
 • het vernieuwen van het vuilwaterriool;
 • het aanleggen van een hemelwaterriool;
 • het treffen van maatregelen om het regenwater zoveel mogelijk van het riool te halen;
 • waar mogelijk het verbeteren van het groen in de buurt.

Ontwerpnotitie

Wij hebben veel wensen en suggesties ontvangen. Bedankt voor de moeite die u daarvoor genomen heeft. In een ontwerpnotitie leest u de wensen en suggesties én onze reactie waarom wij de wens en/of suggestie wel of niet in het ontwerp hebben verwerkt. De ontwerpnotitie kunt u hieronder downloaden.

De ontwerpkeuzes

Gemeente Voorst heeft het onwerp opgesteld. Het ontwerp voor de Lindelaan stelden wij op mede op basis van alle ingebrachte wensen en suggesties. 

 • Wij vernieuwen een deel van het vuilwaterriool (haaks op het spoor);
 • Wij leggen een hemelwaterriool aan;
 • Wij vervangen het asfalt door klinkerverharding;
 • Wij leggen de weg aan met een breedte van 5.00 meter (langs het spoor) en van 4.90 meter (langs de bomen). Deze breedte is passend bij een 30 km zone en is voldoende breed om elkaar te passeren en te parkeren op straat;
 • Wij verlengen het plateau bij de aansluiting met de Rijksstraatweg (N344);
 • Wij geven de bomen extra (groei)ruimte door de groenvakken te vergroten.

Wijzigingen op het ontwerp

Als gevolg van de ontvangen reacties op het ontwerp en de ontwerpnotitie en ook het gesprek met een aantal bewoners, hebben wij het ontwerp nog eens kritisch bekeken. Dit heeft geresulteerd in een aantal wijzigingen op het ontwerp. Een overzicht van de wijzigingen op het ontwerp:

 • Tussen de perceelsgrenzen aan de westkant van de Lindelaan en het groenvak komt een pad van ongeveer 60 cm breed. Dit pad zorgt voor een goede afscheiding tussen de tuinen en het groenvak en is daarnaast geschikt voor eventueel onderhoud aan de erfafscheidingen;
 • In het groenvak komen parkeerplekken in grasbetontegels. Daarmee behouden we het groene karakter van de vernieuwde straat en de groeiplaats van de bomen, maar bieden we informele parkeerplekken aan voor bezoekers. We passen schuine trottoirbanden toe voor een goede bereikbaarheid van de plekken;
 • De bocht in de Lindelaan ter hoogte van huisnummer 10 is verruimd ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp.  Daarmee is en blijft de bocht geschikt voor het vrachtverkeer naar het tankstation en aangelegen bedrijven.

Daarnaast handhaven wij zoals eerder vermeld de bestaande bomen. Inmiddels is het snoeionderhoud uitgevoerd aan de bomen en is de kwaliteit van de bomen beoordeeld. De bomen hebben een normaal tot goede toekomstverwachting en het is verantwoord om de werkzaamheden voor de herinrichting van de Lindelaan uit te voeren.

Bekijk het aangepaste ontwerp en de kwaliteitsbeoordeling van de bomen onderaan deze pagina bij ‘Downloads’.


Uitvoering

Reko Grondverzet en Wegenbouwbedrijf gaat in opdracht van gemeente Voorst de werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de herinrichtng van de LIndelaan. Aanwonenden en belanghebbenden worden door middel van informatiebrieven en de bouwapp door de aannemer op de hoogte gehouden. 

Bereikbaarheid

Als uw straat is opengebroken, is de rijbaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Door het opnieuw bestraten van de trottoirs is het mogelijk dat u tijdelijk over loopschotten uw woning moet bereiken of eventueel via de achteringang. In verband met de bereikbaarheid worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd, zodat nood- en hulpdiensten altijd tot ca. 50 meter van uw woning kunnen komen. 

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat u uw auto niet voor de deur/oprit en soms ook niet in de straat kunt parkeren. Wij vragen u uw auto op de toegestane parkeerplaatsen buiten het werkterrein te parkeren en er samen voor te zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan door verkeerd geparkeerde voertuigen. Nood- en hulpdiensten, maar ook de vuilophaaldienst, moeten er altijd door kunnen. 

Ophalen van huisvuilcontainers

De vuilophaaldienst haalt de vuilcontainers op buiten het werkvak. Dus als een gedeelte van de weg opgebroken is voor het straatwerk, moet u de vuilcontainer voor de afzetting van de weg zetten anders wordt de container niet geleegd. Medewerkers van de aannemer kunnen u hiermee assisteren. 

Veiligheid werkterrein

Om de veiligheid te bewaken, wordt het werkgebied afgeschermd met hekken, verkeersborden  en geleidebakens. Werkterreinen zijn gevaarlijke plaatsen, voor u, maar ook voor uw kinderen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein. 

Tenslotte vragen wij u, vooruitlopend op de werkzaamheden, voorwerpen die van u zijn, maar in de openbare ruimte staan, weg te halen. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor overhangende takken en/of hagen die de werkzaamheden kunnen belemmeren. Als wij kosten moeten maken voor  verwijdering, verhalen wij deze kosten op u. 

Planning en fasering

Voor de werkzaamheden is een fasering en bijbehorende plannig opgesteld. 

Fase 1 (blauw): 3 april 2023 - begin juni 2023
Fase 2 (rood):  24 april 2023 - half juni 2023
Fase 3 (groen): begin juni 2023 - begin juli 2023
Fase 4 (geel): eind juni 2023 - eind juli 2023

Deze planning is een indicatie en onder voorbehoud van levertijden en weersinvloeden. Voor een actuele planning dowload u de BouwApp.

Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Voorst
Aannemer Reko Grondverzet- en wegenbouwbedrijf Raalte
Aanneemsom €381.000,-
Start werk 3 april 2023
Werk gereed bouwvak 2023

Download de BouwApp

Tijdens de werkzaamheden plaatst de aannemer regelmatig updates in de BouwApp over de werkzaamheden. U kan deze app downloaden in de App Store (Apple) of Play Store (Android) of de QR code hiernaast scannen. In de app zoekt u op project  "Herinrichting Lindelaan Twello" en u kan zich aanmelden. U kunt ook aangeven of u automatisch een melding wilt ontvangen als nieuwe informatie is toegevoegd. 

Hinder en Overlast

De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaken mogelijk hinder. De gemeente tracht de hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten worden geinformeerd. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd. 

Vragen of tips?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Reko Grondverzet en wegenbouwbedrijf Raalte.  Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering? Dan kunt u terecht bij de uitvoerder van Reko, Roy Hogeman, bereikbaar op telefoonnummer 06-18484475 of via de BouwApp.

Hebt u andere vragen? Neem dan contact op met gemeente Voorst, Peter van den Berg via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: p.vandenberg@voorst.nl