In het voorjaar van 2023 hebben op het kruispunt Molenstraat-Frans Halsstraat in Twello in korte tijd een aantal verkeersongevallen plaatsgevonden. In de raadsvergadering van maandag 19 juni 2023 is de verkeerssituatie op het kruispunt Molenstraat-Frans Halsstraat uitvoerig besproken. Het college heeft toegezegd om met een voorstel te komen voor verbetering van de verkeersveiligheid op het kruispunt.

Adviesbureau BonoTraffics uit Kampen heeft in juli 2023 een rapport opgesteld met een voorstel om de verkeersveiligheid op het kruispunt te verbeteren. Het advies is tot stand gekomen op basis van een aanpak waarbij tweemaal een klankbordgroep van bewoners van de Molenstraat is geraadpleegd. Het advies van BonoTraffics bevat een pakket aan tijdelijke verkeersmaatregelen die van kracht zijn gedurende de bouw van ’t Lofthuys en een pakket aan verkeersmaatregelen voor de middellange termijn. Dit is de periode tussen de oplevering van ’t Lofthuys en de uitvoering van verkeersmaatregelen die voortvloeien uit het nog op te stellen Verkeersplan Twello.

  Tijdelijke verkeersmaatregelen

  De tijdelijke verkeersmaatregelen op het kruispunt Molenstraat-Frans Halsstraat zijn uitgevoerd in augustus 2023. Een toelichting op deze maatregelen leest u in het advies verkeersveiligheid kruispunt Molenstraat-Frans Halsstraat van BonoTraffics van 11 juli 2023. Dit advies is te vinden onder downloads.

  Advies middellange termijn

  Het advies voor de middellange termijn is door BonoTraffics uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Het voorstel bestaat in hoofdlijnen uit het instellen van een veilige snelheid van 30 km/u op het kruispunt, een verhoogde aanleg van het kruispunt (kruispuntplateau), het realiseren van een bypass voor fietsers in de Molenstraat en het realiseren van voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s) in de Molenstraat en de Frans Halsstraat. Het voorlopig ontwerp en een toelichting op het voorlopig ontwerp vindt u onder downloads

  Uw mening is belangrijk!

  Wij stellen u graag in de gelegenheid om te reageren op het voorlopig ontwerp, bijvoorbeeld als u suggesties of verbetervoorstellen heeft. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 26 januari 2024. U reactie kunt u sturen naar  en kunt u sturen naar gemeente@voorst.nl onder vermelding van zaaknummer 400576.


  Vragen of Tips?

  Neemt u dan gerust contact met ons op via 0571-279911 of stuur een e-mail naar gemeente@voorst.nl onder vermelding van zaaknummer 400576.