In 2023 richten wij een deel van de Parmentierstraat in Teuge opnieuw in. Dat is nodig omdat de kwaliteit van de weg matig tot slecht is en omdat wij een apart hemelwaterriool aanleggen. Voor de herinrichting van de straat maken wij een plan. Op deze pagina leest u meer informatie over de herinrichting en hoe wij de omgeving betrekken bij het inrichtingsplan voor de Parmentierstraat.

  Uitgangspunten wegontwerp

  Onze doelstelling is om te komen tot een prettige, veilige, fraaie en goed te beheren weginrichting. Hoewel wij nog geen concreet plan hebben, hanteren wij wel een aantal uitgangspunten voor het ontwerp van de straat, namelijk:

  • het vervangen van het asfalt door klinkerverharding
  • het aanleggen van een hemelwaterriool
  • het treffen van maatregelen om het regenwater zoveel mogelijk zo veel mogelijk van de gemengde riolering te halen
  • gedeeltelijke vernieuwing van het vuilwaterriool
  • waar mogelijk het verbeteren van het groen in de buurt

  Ontwerpnotitie

  Wij hebben veel wensen en suggesties ontvangen. Bedankt voor de moeite die u daarvoor genomen heeft. In een ontwerpnotitie leest u de wensen en suggesties én onze reactie waarom wij de wens en/of suggestie wel of niet in het ontwerp hebben verwerkt. De ontwerpnotitie kunt u hieronder downloaden.

  Wat gaat er gebeuren?

  Gemeente Voorst heeft het ontwerp opgesteld. Het ontwerp voor de Parmetierstraat stelden wij op mede op basis van alle ingebrachte wensen en suggesties. 

  • Wij vernieuwen een deel van het vuilwaterriool 
  • Wij leggen een hemelwaterriool aan;
  • Wij vervangen het asfalt door klinkerverharding;
  • Wij leggen de weg aan met een breedte van 5.00 meter Deze breedte is passend bij een 30 km zone en is voldoende breed om elkaar te passeren en te parkeren op straat;
  • Wij geven de bomen extra (groei)ruimte door de berm te vergroten.

  Uitvoering

  Om diverse redenen heeft de voorbereiding naar de aanbesteding toe langer geduurd dan verwacht. Het werk is aanbesteed en gegund aan aannemer Kink Nijland uit Raalte. Afhankelijk van de levertijd van de materialen zullen de werkzaamheden aan de Parmentierstraat naar verwachtingbegin 2024 starten. Zodra de aannemer en werkplanning bekend is vermelden wij dit op deze pagina.
   

  Bereikbaarheid

  Als uw straat is opengebroken, is de rijbaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Door het opnieuw bestraten van de trottoirs is het mogelijk dat u tijdelijk over loopschotten uw woning moet bereiken of eventueel via de achteringang. In verband met de bereikbaarheid worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd, zodat nood- en hulpdiensten altijd tot ca. 50 meter van uw woning kunnen komen. 
   

  Parkeren

  Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat u uw auto niet voor de deur en soms ook niet in de straat kunt parkeren. Wij vragen u uw auto op de toegestane parkeerplaatsen buiten het werkterrein te parkeren en er samen voor te zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan door verkeerd geparkeerde voertuigen.
   

  Veiligheid werkterrein

  Om de veiligheid te bewaken, wordt het werkgebied afgeschermd met hekken, verkeersborden  en geleidebakens. Werkterreinen zijn gevaarlijke plaatsen, voor u, maar ook voor uw kinderen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein.

  Projectgegevens

  Opdrachtgever Gemeente Voorst
  Aannemer Klink Nijland GWW uit Raalte
  Aanneemsom 466.000,-
  Start werk januari 2024
  Werk gereed april 2024

  Hinder en Overlast

  De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaken mogelijk hinder. De gemeente tracht de hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten worden geinformeerd. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd.

  Vragen of Tips?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Voorst via het algemene telefoonnummer (0571) 27 99 11 of direct via e-mail: gemeente@voorst.nl