Het ontwerp is klaar

Het ontwerp voor de rotonde is nu klaar. U kunt het ontwerp bekijken onder downloads en u kunt reageren of vragen stellen. Reageer alstublieft vóór 9 april 2024 door een bericht te sturen naar gemeente@voorst.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer 364856. Of bel via 0571-27 99 11 en vraag naar Henri van Veldhuisen of Jelle Koopman. Na 9 april neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het ontwerp. Bij het ontwerp horen ook een kapvergunning, verkeersbesluit, akoestisch onderzoek en vormvrije m.e.r.-toets. Na het besluit bereiden wij samen met aannemer Heijmans de uitvoeringsperiode voor. Wij verwachten dat we de rotonde na de zomer kunnen realiseren. Of dat gaat lukken en welke tijdelijke overlast dat met zich meebrengt? Daarover volgt later meer informatie.

In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemer Heijmans werkzaamheden uit voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello. Om de verbreding van de A1 mogelijk te maken, worden gemeentelijke wegen waar nodig aangepast. Onderdeel daarvan is de verlegging en aanpassing van de Fliertweg, de H.W. Iordensweg en de Zwarte Kolkstraat nabij Posterenk. In de bestaande plannen worden de genoemde wegen verlegd, maar verandert de verkeerssituatie niet ingrijpend. Mede op verzoek van Posterenks Belang en Omgeving (PBO) is gekeken naar een verkeersveiliger inrichting van de kruising, nu het moment zich voordoet dat er werkzaamheden plaatsvinden. In overleg met de aannemer blijkt het mogelijk om een (kosten)voordeel te behalen door de aanleg van een rotonde te combineren met de werkzaamheden voor de verbreding van de A1. De kans die zich nu voordoet benutten wij graag.

Besluit van de gemeenteraad

Op maandag 3 juli 2023 besloot de gemeenteraad een krediet beschikbaar te stellen voor het aanleggen van een rotonde op de kruising Fliertweg – H.W. Iordensweg nabij Posterenk. Dit stelt ons in staat om samen met aannemer Heijmans verder te werken aan het ontwerp en de realisatie van een rotonde. Wij verwachten dat het combineren van de werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde met de werkzaamheden voor de verbreding van de A1 ons een voordeel oplevert. De kosten vallen lager uit, de tijdelijke overlast is in verhouding minder en het is duurzamer om werk met werk te combineren. Naar verwachting vinden de werkzaamheden in de tweede helft van 2024 al plaats.

Ontwerpkeuzes

Op dinsdag 10 oktober 2023 organiseerden wij samen met aannemer Heijmans een inloopavond in Posterenk over de twee voorlopige ontwerpen voor de rotonde. Eén ontwerp lag binnen de grondeigendommen van de gemeente. Het andere ontwerp lag ook over gronden van derden. Deze laatste variant blijkt onvoldoende meerwaarde te hebben ten opzichte van het andere, en de kosten hiervan zouden hoger zijn. Daarnaast is het bij deze variant nog de vraag of de rotonde in 2024 gerealiseerd kan worden. Daarom is het ontwerp binnen de grondeigendommen van de gemeente nu verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Wij ontvingen positieve reacties op de ontwerpen, en ook een paar suggesties om het ontwerp te verbeteren. Daarom zijn in het ontwerp de volgende aanpassingen gedaan:

  • De opstelplaats voor fietsers op de middenbermen van de rotonde is verruimd naar 4 meter. Voor scholieren die samen fietsen of voor grotere bakfietsen is er dan meer ruimte om halverwege te wachten.
  • Op het fietspad in twee richtingen is de markering aangepast om te voorkomen dat fietsers aan de verkeerde kant van de weg blijven fietsen. Met de markering sturen wij fietsers richting de fietsoversteek op de rotonde.
  • Wij maken een verhoogd plateau (drempel) op de Zwarte Kolkstraat, vlakbij de aansluiting van het fietspad. Dit heeft een attentieverhogende en snelheidverlagende werking.
  • De inrit van H.W. Iordensweg 105 is en blijft bereikbaar voor (vracht)verkeer.
  • De middenbermen vullen wij op met veldbloemen in plaats van klinkers of beton. Dat past beter in het landschap en is goed voor de biodiversiteit.

Ook ontvingen wij suggesties die niet hebben geleid tot aanpassingen van het ontwerp. Zo verlagen wij de snelheid op de H.W. Iordensweg en Fliertweg niet van 80 km/u naar 60 km/u. In het in 2020 vastgestelde verkeersbeleid (Programma Mobiliteit 2020 t/m 2030) zijn deze wegen opgenomen als gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom 80 km/u. Dat is en blijft voor ons het uitgangspunt. Daarnaast is verzocht om de H.W. Iordensweg tussen de rotonde en de komgrens van Posterenk te voorzien van rode fietsstroken. Ook dit nemen wij niet over, omdat het aantal fietsers en motorvoertuigen onvoldoende is om rode fietsstroken te rechtvaardigen. Daarbij komt dat de weg daarvoor verbreed moet worden.

Kappen en aanplant bomen

Helaas is het niet mogelijk om de bestaande bomen bij de kruising te behouden en moeten er 5 of 6 bomen worden verwijderd. Wij planten hiervoor bijna 15 nieuwe bomen en hagen terug. Hiermee versterken wij het landschap, de natuur en de biodiversiteit.

Meer informatie

Onder ‘Downloads’ vindt u het besluit van de gemeenteraad om een krediet beschikbaar te stellen voor het ontwerp en de aanleg van de rotonde. Op de website www.a1oost.nl kunt u meer informatie vinden over de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello. Heeft u verder nog vragen? Neem gerust contact met ons op via 0571-279 911 of stuur een e-mail naar gemeente@voorst.nl onder vermelding van zaaknummer 364856.