Alle kinderen van 5 tot 16 jaar zijn volledig leerplichtig. Dit betekent dat jongens en meisjes naar school moeten. Dit geldt tot en met het schooljaar waarin het kind 16 wordt. Hierna geldt de kwalificatieplicht. Lees de uitgebreide uitleg hier.

Ouders en/of verzorger(s) zijn er verantwoordelijk voor dat een kind naar school gaat. Zij schrijven hun kind in op een school en ze zorgen ervoor dat hun kind ook echt naar school gaat. Als een kind ziek is, moet dat door de ouder(s)/verzorger(s) meteen gemeld worden bij de school.

Scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de leerplichtambtenaar werken samen aan het voorkomen van schoolverzuim en het terugdringen van het aantal thuiszitters. Zij vormen hierom samen een Regionaal Meld- en Co√∂rdinatiepunt (RMC). Gemeente Voorst valt in regio 11: Stedendriehoek

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar heeft als doel te voorkomen dat leerlingen uitvallen, geen onderwijs volgen en geen startkwalificatie halen. Wilt u meer informatie over de leerplicht of kwalificatieplicht dan kunt u contact opnemen met onze leerplichtambtenaar.