De oude website van het Maatschappelijk Netwerk Voorst (www.mnvoorst.nl) is niet langer in gebruik. Alle informatie kunt u vanaf nu op deze gemeentewebsite vinden. 

Maatschappelijk Netwerk Voorst

Het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNVoorst) voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en een deel van de Participatiewet uit. Heeft u vragen voor het MNVoorst of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Voorst)? Dan bent u van harte welkom bij de Frontoffice in het Kulturhus in Twello. De Frontoffice is de centrale plek waar inwoners vragen kunnen stellen over onderwerpen waar MNVoorst en CJG Voorst zich mee bezighoudt. Denk hierbij aan langer zelfstandig wonen, ondersteuning thuis, hulp bij financiële zorgen en zorgen om een familielid of kennis. Ook met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien kunt u bij de Frontoffice terecht. 

Hoe werkt de Frontoffice?

Heeft u een vraag? Dan helpen de medewerkers van de Frontoffice u bij het vinden van een antwoord. Vanwege corona is de frontoffice MNV en CJG in het Kulturhus  voor onbepaalde tijd gesloten voor inloop. We proberen uw vragen zoveel mogelijk telefonisch of per mail te beantwoorden. Maar als het echt nodig is, dan maken we een uitzondering en kunnen we een afspraak met u maken op het Kulturhus. De Frontoffice is iedere werkdag geopend van 08.30 uur tot 12.30 uur. 

Door het geven van informatie en advies beantwoorden zij mogelijk direct uw vraag. Misschien heeft uw vraag meer specifieke kennis nodig. Bijvoorbeeld van een klantmanager Wmo, een maatschappelijk werker, een wijkverpleegkundige of een gedragswetenschapper. In dat geval neemt de deskundige contact met u op. Vaak plannen zij met u een huisbezoek in. Zij zoeken dan samen met u naar een oplossing voor uw vraag.

Contact

De frontoffice Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNV) en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 12.30 uur. Bel met telefoonnummer: 0571-745111 (MNV) of 0571-745150 (CJG) of e-mail: info@MNVoorst.nl (MNV) of info@cjgvoorst.nl (CJG)

 

Kernteam MNVoorst

Binnen MNVoorst werken twee kernteams. In deze kernteams werken deskundigen samen. De kernteams bestaan uit:

  • Coördinator MNVoorst (gemeente)
  • Klantmanagers Sociaal Domein (gemeente, Bijzondere Bijstand / Wmo / Participatiewet)
  • Wijkverpleegkundigen S1 (gemeente)
  • Consulenten en Sociaal werkers (Stimenz en MEE Veluwe) 

Vanuit het kernteam zetten deskundigen hun kennis en ervaring in voor de meer complexe vragen voor zorg en ondersteuning. Ook zorgen zij voor de afstemming tussen de verschillende betrokken hulpverleners. Ze zijn vraagbaak, denken mee in oplossingen binnen uw eigen mogelijkheden of zorgen voor de toegang tot voorzieningen. 

Samenwerking binnen MNVoorst

In het brede Maatschappelijk Netwerk Voorst werken deskundigen, vrijwilligers en organisaties samen. Het netwerk biedt ondersteuning bij de zelfredzaamheid van de bewoners in Voorst. Hierdoor kunnen inwoners langer thuis blijven wonen en meedoen in de maatschappij.

Samenwerking MNVoorst en CJG

MNVoorst en het CJG werken intensief samen bij de ondersteuning van gezinnen en complexe vragen. Zo nodig schakelen zij deskundigen uit het bredere netwerk in. Het MNVoorst is er voor iedereen. Het CJG is er voor jongeren tot 18 jaar (soms tot 23 jaar) en gezinnen.

De kernteamleden van MNVoorst en CJG werken hiermee samen en schakelen ze in als bijzondere deskundigheid nodig is. Van de huisarts, tot de school, de wijkagent, casemanagers dementie, vrijwilligers, buurtsportcoaches, enz. 

In Voorst zijn ook veel mantelzorgers en allerlei vrijwilligersgroepen actief. Alle lijntjes komen bij elkaar in de kernteams.

Rol van de gemeente

Sinds 2015 heeft de gemeente de regie over de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. De gemeente heeft de uitvoering neergelegd bij MNVoorst en CJG Voorst. De gemeente heeft een coördinerende rol. 

Wie doet wat?

De kernteamleden hebben veel kennis en ervaring op het gebied van wijkverpleging, maatschappelijk werk, Wmo-problematiek, werk en inkomen, participatie, ondersteuning van mensen met een beperking, geestelijke gezondheidszorg en informele ondersteuning.

Margot van der Heijden, klantmanager Sociaal Domein (gemeente, participatiewet)

´Ik vind het mooi om mensen te zien groeien. Daarbij helpt mijn jarenlange ervaring. Ik heb expertise op het vlak van de Participatiewet, en voorheen de Bijstand.´

Joke Snellink, klantmanager Sociaal Domein (gemeente, Wmo)

'Mijn drijfveer is het samen met de klant zoeken naar oplossingen voor het, door welke omstandigheden dan ook ontstane, probleem. Daarbij wil ik graag met de klant vooruit kijken, en zeker ook naar de eigen mogelijkheden en krachten kijken. Ik heb vele jaren ervaring op het gebied van de Wmo en de bijzondere bijstand. Samen met mijn collega’s wil ik graag bijdragen aan een samenleving waarin iedereen mee kan en mag doen. Juist dit laatste vind ik erg belangrijk voor jong en oud en daarom ben ik ook intermediair voor het Gelders Jeugdsportfonds. Dit fonds helpt heeft als doelstelling dat alle kinderen kunnen sporten.'

Dina Imminga (Buurtzorg) en Imelda Vriend (Vérian), wijkverpleegkundigen S1

'Wij richten ons voornamelijk op de kwetsbare ouderen in de gemeente Voorst. We kijken met u mee naar uw vraag en mogelijk de vraag achter de vraag. Hierbij kijken we met een brede blik naar u, zowel medisch als sociaal . We kijken naar uw mogelijkheden en de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de gemeente en/of uw zorgverzekeraar. Wij vinden het belangrijk dat u en (als het van toepassing is uw mantelzorger) een zo prettig mogelijk bestaan ervaart.'

Het gesprek

Vraagt u ondersteuning van de gemeente Voorst op het gebied van de Wmo of Jeugdhulp? Of heeft iemand anders u hiervoor aangemeld? Dan nodigen wij u uit voor een gesprek. We informeren u graag over wat u kunt verwachten, wie er bij zijn, hoe u zich voorbereidt, welke hulp mogelijk is en wat de vervolgstappen zijn.

Wat is het doel van het gesprek?

Tijdens het gesprek bespreken we uw hulpvraag voor de Wmo of Jeugdhulp. Samen kijken we naar de mogelijkheden om uw vraag te beantwoorden. Ook bekijken we wat u zelf kunt en wat mensen uit uw omgeving kunnen betekenen. Het kan gaan om een eenvoudige vraag. Als het nodig is, bespreken we meerdere vragen. Zo krijgen we samen met u een goed en volledig beeld van de totale hulpvraag. Zo nodig kan een maatwerkvoorziening Wmo of individuele voorziening Jeugdhulp een oplossing zijn.

Met wie hebt u het gesprek?

U heeft het gesprek met een deskundige van het team van het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNVoorst) of het Centrum Jeugd en Gezin Voorst (CJG). Iemand die vanwege zijn deskundigheid het meest geschikt is voor uw hulpvraag.

Waar vindt het gesprek plaats?

Het gesprek met u vindt bij voorkeur plaats in uw eigen huis. Vind u het prettiger als het gesprek plaatsvindt in het Kulturhus? Dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Een gesprek kan eventueel telefonisch gebeuren.

Hoeveel gesprekken zijn er?

In eerste instantie maakt de deskundige met u een afspraak voor één gesprek. Soms is één gesprek onvoldoende of te vermoeiend. In dat geval maken we een afspraak met u voor een aanvullend gesprek. Er staat geen vaste tijdsduur voor het gesprek. Wij nemen hiervoor de tijd die nodig is.

Hoe bereidt u zich voor?

Vindt u het prettig om iemand te vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn? Dan is dat uiteraard mogelijk. Iemand die u vertrouwt en die uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een goede kennis, familielid of mantelzorger. Deze persoon kan u ook helpen bij vervolgstappen. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE-Veluwe. Dit is gratis voor alle inwoners van de gemeente Voorst. Heeft u misschien zelf al ideeën over welke ondersteuning u wenst? Hier kunt u voor het gesprek alvast over nadenken.

Wat gebeurt er na het gesprek? 

 Van het gesprek maken wij een verslag. Het gaat erom dat het verslag een goede samenvatting is van het gesprek en uw hulpvraag. Vervolgens sturen wij het verslag naar u toe. Bent u het helemaal eens met het verslag?  Dan tekent u voor akkoord en stuurt u het binnen 10 dagen terug. Bent u het niet helemaal eens of heeft u aanvullingen? Dan tekent u voor gezien. De aanvullingen vermeldt u in het verslag of in een bijlage. Vervolgens stuurt u het verslag weer terug naar het MNVoorst. 

Zodra wij het ondertekende verslag ontvangen, neemt de deskundige een beslissing. De tijd tussen de datum dat wij uw aanvraag ontvangen en de beslissing duurt maximaal twee weken. Het besluit legt de deskundige vast in een brief. Deze brief noemen wij een beschikking. 

Ondersteuningsplan

Aan het einde van het gesprek maakt u samen met de deskundige een ondersteuningsplan. Soms is er overleg nodig met een andere deskundige. Dan maken we het ondersteuningsplan op een ander moment. In dit plan staan de antwoorden op uw hulpvraag. Ook staat hier in wat u zelf kunt doen met hulp vanuit uw netwerk of met ondersteuning van vrijwilligers. Daarnaast staat er in dit plan of er betaalde zorg nodig is of een individuele voorziening vanuit de Wmo of Jeugdhulp. Gaat het om hulp voor meerdere gezinsleden? Dan maakt u met elkaar één plan voor het hele gezin. 

Hoe gaan wij om met uw privacy?

U bepaalt zelf met wie wij informatie van het verslag mogen delen. Zonder uw toestemming vragen wij geen informatie op bij anderen. Wij geven ook geen informatie aan anderen zonder uw toestemming.

Kan het MNV of CJG hulp inschakelen?

Heeft u professionele hulp of hulpmiddelen nodig?  Dan kunt u dit zelf regelen of contact opnemen met een medewerker van het MNV of CJG. U krijgt een vaste contactpersoon als u of uw gezin hulp of zorg krijgt van meerdere organisaties. Die persoon zorgt er vervolgens ook voor dat uw hulpverleners goed samenwerken.